mwiacek.comColorColor | Mobile  
Policy privacy for APN in Google Play / Polityka prywatności dla APN w Google Play
Submitted by marcin on Tue 19-Dec-2017

Android
Polski blog
Polski
English
English blog
APN

Android set APNs according to SIM card network code, application makes it according to network code and network name saved on the SIM card:

1. none of user data (SIM card serial number, SIM card IMSI, SIM card network, phone network number) are saved in device or transmitted from device

2. application is changing internal phone APN database: can use internal database (you can export it) or external file with data, changes are done on user request, on the start or when network type change

Permissions:

1. WRITE_APN_SETTINGS - for changing APN in each Android version and getting APN in Android 4.2 and later

2. RECEIVE_BOOT_COMPLETED - to start after system start

3. READ_PHONE_STATE - reading SIM card and network info

4. WRITE_EXTERNAL_STORAGE i READ_EXTERNAL_STORAGE - saving and reading file with data


Android domyślnie ustawia APNy stosownie do kodu sieci karty SIM, aplikacja robi to dla kodu sieci i nazwy sieci zapisanej na karcie SIM:

1. żadne dane użytkownika (numer seryjny karty SIM, IMSI karty SIM, numer sieci karty SIM, numer sieci telefonu) nie są zapisywane w urządzeniu ani wysyłane z urządzenia

2. aplikacja zmienia dane wewnętrznej bazy APN telefonu: może korzystać z bazy wbudowanej (można ją eksportować) lub zewnętrznego pliku z danymi, zmiany są dokonywane na żądanie użytkownika, przy starcie lub przy zmianie typu sieci

Uprawnienia:

1. WRITE_APN_SETTINGS - do zmiany APN w każdej wersji Androida i odczytu w Androidzie 4.2 i późniejszym

2. RECEIVE_BOOT_COMPLETED - żeby móc się uaktywnić po starcie systemu

3. READ_PHONE_STATE - odczyt danych sieci i karty SIM

4. WRITE_EXTERNAL_STORAGE i READ_EXTERNAL_STORAGE - zapis i odczyt pliku z danymi